OPPTAK

Ved opptak prioriterer skolen som følger, når søknad er levert innen søknadsfristen: 1. Barn av foreldre knyttet til eiermenigheten, Nordhordland Bibelsenter.

2. Søsken av barn som allerede går på skolen.

3. Barn av ansatte ved skolen.

4. Andre

Søknadsfrist er 31. september inneværende skoleår og 15.februar for neste skoleår.

SKOLEPENGER

Det betales skolepenger for hver elev, og søsken gis rabatt.
Nåværende satser er:
1.barn: Kr.1050 pr.mnd. i barneskolen og kr.1150 pr.mnd. i ungdomsskolen

Ta kontakt med administrasjon for søskenmoderasjon.

Skolepengene betales forskuddsvis den 1. i hver måned. For august og juni betales halve beløpet.

Naranja

«Skolen tar vare på de kristne verdiene. Det er viktig for meg»